Shippu-Rondo

AD:SHIN NAGASHIMA(Hakuhodo) 
D:COMACH